พยากรณ์อากาศภาคเหนือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (เชียงใหม่)
ที่ตั้ง ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร