รวมพจนานุกรม
DICTIONARIES ON LINE

  * Lexitron Thai-English Eng - Thai
  SIAMDICT The biggest Thai - Eng dictionary online
  Yindii Dictionary International Words
  LONGDO Dictionary English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai
  พจนานุกรมศัพท์ช่าง / รวมลิงค์ศัพท์ช่างและวิศวกรรม
  อภิธานศัพท์ชลประทาน ความรู้เรื่องน้ำและการชลประทาน
  รวมลิงค์ภาษาจากคนใจดี เจ้าของกระทู้ ใจดีมากๆ บอกแหล่งความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทุกอย่าง......
  ENGLISH to THAI to ARAB write a word into the text field to find matching entries
  All Free Dictionaries project 79 languages available
  Babylon Dictionary 5 Eng <-> Thai
  EMIT Librayries Search Eng - Thai
  ParSit English-Thai Eng -Thai
  Japnese<->Thai Dictionary
  Webopedia Online Dict
  WORD ANYWHERE Hindi and Telugu words ->English and English words ->Hindi
  WordReference.com ( Online French, Italian and Spanish Dictionary
  DictHope Eng - Thai ( Download)
  SmartTranslater Eng - Thai (Download)
  BABYLON TRANSLATION 16 Multilingual
  *CHINESE TO ENGLISH ONLINE Translation 1-800 TRANSLATE.COM
  *ALTA VISTA TRANSLATION 19 Multilingual Translation
  *WORD 2 WORD DICTIONARIES
  Dictionary com
  Illustrated Scientific Dictionary
  Online Medical & Bioscience Dictionaries, Glossaries and Terminologies
  Merriam-webster online
  Thesuarus com
  Infoplease com
  * Atomica Search dictionary, encyclopedia and websearch

  พจนานุกรม ไทย < > บาลี มหาหมอดูดอทคอม
  Buddhist-Dict Pali- Thai
  Buddhist-Dict Pali- Eng
  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ค้นหาความหมายศัพท์พุทธศาสนา
  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (DOWNLOAD)
  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (online) ค้นหาความหมายและบทนิยามของ คำไทย ใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยความร่วมมือระหว่าง ราชบัณฑิตยสถาน และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
   

HOME